ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันที่  9 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องอนุบาล ชั้น 1 อาคารแคคู่
ลำดับ รายชื่อนักเรียนสมัคร ชื่อเล่น ระดับชั้น กลุ่มนักเรียน หมายเหตุ
1   เด็กหญิง เกวลิน เวชประสิทธ์   น้องแยม อนุบาล 1 โปรแกรม  
2   เด็กชาย พิชญุตม์ ใจห้าว   น้องบีม อนุบาล 1 โปรแกรม  
3   เด็กหญิง ปภาอร พูนสุวรรณ   น้องอัญ อนุบาล 1 โปรแกรม  
4   เด็กชาย ชวรัตน์ เหล็กทอง   น้องปัญจ์ อนุบาล 1 โปรแกรม  
5   เด็กหญิง ปัณณ์นภัส สุยสุทธิ์   น้องปันปัน อนุบาล 1 โปรแกรม  
6   เด็กชาย ภาคิน ธีราทรปรีดา   น้องฮันเตอร์ อนุบาล 1 โปรแกรม  
7   เด็กชาย กรฤต สุทธิสังข์   น้องฤทธิ์ อนุบาล 1 โปรแกรม  
8   เด็กหญิง จุฑามาศ ปิดดำ   น้องน้ำฟ้า อนุบาล 1 โปรแกรม  
9   เด็กชาย ชัยยะวิทย์ ถิ่นสะท้อน   น้องโกจิ้น อนุบาล 1 โปรแกรม  
10   เด็กหญิง รัศมีจันทร์ ชุมกูล   น้องนับตังค์ อนุบาล 1 โปรแกรม  
11   เด็กหญิง ภัทรนันท์ เกิเช่วย   น้องไอโฟน อนุบาล 1 โปรแกรม  
12   เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ จิตต์ภักดี   น้องอัลฟ่า อนุบาล 1 โปรแกรม  
13   เด็กหญิง ธิติมา บุญส่ง   น้องน้ำ อนุบาล 1 โปรแกรม  
14   เด็กชาย ชัพวิชญ์ แก้วห่อทอง   น้องเปรม อนุบาล 1 โปรแกรม  
15   เด็กชาย ภูดิส วิไลรัตน์   น้องภู อนุบาล 1 โปรแกรม  
16   เด็กชาย ณัฐเศษฐ์ นิ่มเอียด   น้องฟีฟ่า อนุบาล 1 โปรแกรม  
17   เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประทีปเมธากุล   น้องเฌอเบลล์ อนุบาล 1 โปรแกรม  
18   เด็กชาย สิรวิชญ์ ยศอาลัย   น้องปกป้อง อนุบาล 1 โปรแกรม  
19   เด็กหญิง ปุณยวีร์ กลับทับลังค์   น้องลลิน อนุบาล 1 โปรแกรม  
20   เด็กชาย ศรัณรัต ปันอินต๊ะ   น้องเหนือ อนุบาล 1 โปรแกรม  
21   เด็กชาย วรวุฒิ ไชยกาล   น้องเบส อนุบาล 1 โปรแกรม  
22   เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ปราบณรงค์   น้องธันวา อนุบาล 1 โปรแกรม  
23   เด็กหญิง ขวัญฤทัย แก้วอนันต์   น้องเฟร์ญ่า อนุบาล 1 โปรแกรม  
24   เด็กชาย ปาโมกข์ ทองสม   น้องโนอาห์ อนุบาล 1 โปรแกรม  
25   เด็กหญิง ณัฐกฤตา แก้วบุญ   น้องแบม อนุบาล 1 โปรแกรม  
26   เด็กชาย จีรรรถพล บุญชู   น้องอุ้ม อนุบาล 1 โปรแกรม  
27   เด็กหญิง อริษา บินรอเสะ   น้องนาวา อนุบาล 1 ปกติ  
28   เด็กชาย ธนบูรณ์ ไชยแสง   น้องอเล็ก อนุบาล 1 ปกติ  
29   เด็กหญิง อิทธยา ชุมพงษ์   น้องการ์ตูน อนุบาล 1 ปกติ  
30   เด็กหญิง นิสรีน ดนร่าหมาน   น้องนิสรีน อนุบาล 1 ปกติ  
31   เด็กชาย เชาวลิตร เหลียวพัฒนพงศ์   น้องโดม อนุบาล 1 ปกติ  
32   เด็กหญิง นลินญา รังสิโยภาส   น้องน้ำข้าว อนุบาล 1 ปกติ  
33   เด็กหญิง ปาณิสรา มณีประพันธ์   น้องอัยมี อนุบาล 1 ปกติ  
34   เด็กชาย ฉันท์ชนก ทองเพิ่ม   น้องปลื้ม อนุบาล 1 ปกติ  
35   เด็กชาย อับดุลฮาดีย์ คงทรัพย์   น้องฮาดี้ อนุบาล 1 ปกติ  
36   เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุวรรณการณ์   น้องภูผา อนุบาล 1 ปกติ  
37   เด็กหญิง ปริสิลลา อยู่ยืนยงค์   น้องโอเมย์ อนุบาล 1 ปกติ  
38   เด็กชาย ภูวเดช บุญโณ   น้องเพลง อนุบาล 1 ปกติ  
39   เด็กชาย ปภาวรินท์ เอี่ยมคง   น้องนักปราชญ์ อนุบาล 1 ปกติ  
40   เด็กหญิง กัญญารัตน์ กูลเกื้อ   น้องรุ่ง อนุบาล 1 ปกติ  
           
           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันที่  10 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องอนุบาล ชั้น 1 อาคารแคคู่
1   เด็กหญิง พิมพ์ชนก พวงแก้ว   น้องน้ำขิง อนุบาล 1 ปกติ  
2   เด็กหญิง กัญญารัตน์ เกิดนุ่น   น้องใยไหม อนุบาล 1 ปกติ  
3   เด็กชาย พัทธนเทพ คิดดี   น้องฟอร์ช อนุบาล 1 ปกติ  
4   เด็กชาย ชนานันทร์ บินร่าหมาน   น้องปาริส อนุบาล 1 ปกติ  
5   เด็กชาย พศิน ชัยมังคลัง   น้องฮิวโก้ อนุบาล 1 ปกติ  
6   เด็กหญิง พิมพ์ชญาณ์ ศรีสุวรรณ   น้องแยม อนุบาล 1 ปกติ  
7   เด็กหญิง กัญญาภัค เพ็ชรจำรัส   น้องเฟย์ อนุบาล 1 ปกติ  
8   เด็กหญิง นันทฉัตร เส้งรักษา   น้องเอบี่ อนุบาล 1 ปกติ  
9   เด็กหญิง พรสวรรค์ ชะตาแก้ว   น้องข้าวหอม อนุบาล 1 ปกติ  
10   เด็กชาย ถิรวัฒน์ อนันตะ   น้องอ๋อม อนุบาล 1 ปกติ  
11   เด็กหญิง กมลพร ยังประดับ   น้องหลิวหลิว อนุบาล 1 ปกติ  
12   เด็กชาย สุภทัต ปานทอง   น้องทาม อนุบาล 1 ปกติ  
13   เด็กชาย ธนวรรธน์ ชูแก้ว   น้องฟอร์ช อนุบาล 1 ปกติ  
14   เด็กชาย ธัชนนท์ แซ่เขา   น้องน้ำขุน อนุบาล 1 ปกติ  
15   เด็กชาย ภูมิภัทร์ ทองด้วง   น้องฟาซิล อนุบาล 1 ปกติ  
16   เด็กชาย อัญญา หะยีหมัด   น้องฟาเด้ย อนุบาล 1 ปกติ  
17   เด็กหญิง ชาคีลา และตี   น้องชาดีลา อนุบาล 1 ปกติ  
18   เด็กชาย อนาวิน สุขโหตุ   น้องเซเว่น อนุบาล 1 ปกติ  
19   เด็กหญิง นภัสสร วรรณเพ็ชร   น้องมิ้น อนุบาล 1 ปกติ  
20   เด็กชาย อธิวัฒน์ วรรณบริบูรณ์   น้องไนซ์ อนุบาล 1 ปกติ  
21   เด็กหญิง พิชชาภัทร์ คำสุข   น้องเตย อนุบาล 1 ปกติ  
22   เด็กชาย พุฒิพงศ์ สุวรรณรัศมี   น้องแบงค์ อนุบาล 1 ปกติ  
23   เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ นิลรัตน์   น้องอันอัน อนุบาล 1 ปกติ  
24   เด็กชาย วีรภัทร ทองซุ่นห่อ   น้องดิ๊ฟ อนุบาล 1 ปกติ  
25   เด็กหญิง สุกัญญา ขาวผ่อง   น้องกระตูน อนุบาล 1 ปกติ  
26   เด็กหญิง อังศุมาลิน โชคเจริญ   น้องอังอัง อนุบาล 1 ปกติ  
27   เด็กชาย ณัฐกิตติ์ วาลุน   น้องฟิน อนุบาล 1 ปกติ  
28   เด็กหญิง กัณฐิกา กัณฐัสว์   น้องกันกัน อนุบาล 1 ปกติ  
29   เด็กชาย กิตติ คำยันต์   น้องนัด อนุบาล 1 ปกติ  
30   เด็กหญิง กวินธิดา ตั้งจิตต์   น้องน้ำมนต์ อนุบาล 1 ปกติ  
31   เด็กหญิง นูรีณ หีมเบ็นหมาน   น้องนูรีณ อนุบาล 1 ปกติ  
32   เด็กชาย กฤตเมธ หลังนุ้ย   น้องคาลิล อนุบาล 1 ปกติ  
33   เด็กชาย ปัณณ์ปกรณ์ สักจง   น้องโมเน่ อนุบาล 1 ปกติ  
34   เด็กชาย กนต์ธร แก้วเรืองศรี   น้องออกัส อนุบาล 1 ปกติ  
35   เด็กชาย วุฒิภัทร รักษ์เพ็ชร   น้องกันย์ อนุบาล 1 ปกติ  
36   เด็กชาย ฟาริส ช่างขุด   น้องฟาริส อนุบาล 1 ปกติ  
37   เด็กชาย ธัญภัทร ทั่วด้าว   น้องเลโอ อนุบาล 1 ปกติ  
38   เด็กหญิง กนกพิชชา สมาคม   น้องไอแอม อนุบาล 1 ปกติ  
39   เด็กชาย นคร จุลกะนาค   น้องเจ้านาย อนุบาล 1 ปกติ  
40   เด็กชาย ภควัต เชื้อดวงผุย   น้องวอเตอร์ อนุบาล 1 ปกติ  
           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องอนุบาล ชั้น 1 อาคารแคคู่
1   เด็กหญิง ปิยธิดา หนูเอียด   น้องเอิร์น อนุบาล 1 ปกติ  
2   เด็กชาย ธัชธรรม คฤหานนท์   น้องสัทโต้ อนุบาล 1 ปกติ  
3   เด็กหญิง นฤมล หลงอะหลี   น้องฟาเดล อนุบาล 1 ปกติ  
4   เด็กชาย กันยารัตน์ หนูไชยแก้ว   น้องเบลว อนุบาล 1 ปกติ  
5   เด็กหญิง ภัทรวรรณ มาสถิตย์   น้องซออญ่า อนุบาล 1 ปกติ  
6   เด็กชาย พีรดนย์ สงแสง   น้องพีม อนุบาล 1 ปกติ  
7   เด็กหญิง โชติกุล จู่เซ่งเจริญ   กูเกิ้ล อนุบาล 1 ปกติ  
8   เด็กชาย มีสิทธิ์ คงประเทศ   น้องไตเติ้ล อนุบาล 1 ปกติ  
9   เด็กชาย มูฮัมหมัดอินอาน อารง   น้องอินอาม อนุบาล 1 ปกติ  
10   เด็กชาย เลิศพงษ์ อินทศร   น้องกันต์ อนุบาล 1 ปกติ  
11   เด็กชาย ยศภัทร จันทร์เดช   น้องภัทร อนุบาล 1 ปกติ  
12   เด็กชาย อริสมีน สะเมาะ   อริส อนุบาล 1 ปกติ  
13   เด็กชาย เธียรวิชญ์ ศรประสิทธิ์   น้องโฟล์ค อนุบาล 1 ปกติ  
14   เด็กหญิง จัลมินต์ จิตพิทักษ์   น้องมินต์ อนุบาล 1 ปกติ  
15   เด็กหญิง ศิวพร สุขสบาย   น้องแพรวา อนุบาล 1 ปกติ  
16   เด็กชาย ธีรฉัตร มีทอง   น้องธีร์ อนุบาล 1 ปกติ  
17   เด็กชาย ธนาดุล มะหะหมัด   น้องอาสิท อนุบาล 1 ปกติ  
18   เด็กหญิง อลิษา เอียดแก้ว   น้องฟ้าใส อนุบาล 1 ปกติ  
19   เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สิทธิจันทร์   น้องมินนี่ อนุบาล 1 ปกติ  
20   เด็กหญิง อริสา สายธิวงศ์   น้องหยก อนุบาล 1 ปกติ  
21   เด็กหญิง หนึ่งเมษา หมวดคง   น้องแก้ม อนุบาล 1 ปกติ  
22   เด็กหญิง พิชญา แก้วอารีย์   น้องไข่หวาน อนุบาล 1 ปกติ  
23   เด็กหญิง อัลวานิ หวังจิตร   น้องซาเนีย อนุบาล 2 ปกติ  
24   เด็กหญิง วรินชุดา ปูเต๊ะ   น้องเมญ่า อนุบาล 2 โปรแกรม  
25   เด็กชาย มูฮำหมัดฟาอิช ศรีอาหมัด   น้องฟาอิซ อนุบาล 2 ปกติ  
26   เด็กชาย ขจรเกียรติ บุญวิริยะรัชต์   น้องฟาริส อนุบาล 2 ปกติ  
27   เด็กหญิง รวิวรรณ จันทร์ชิต   น้องต้นข้าว อนุบาล 2 ปกติ  
28   เด็กชาย กันตภณ เพ็ชรธนู   น้องกีต้าร์ อนุบาล 2 ปกติ  
29   เด็กชาย กันตพงศ์ หงมณี   น้องเปรม อนุบาล 2 ปกติ  
30   เด็กหญิง ฌิชมน ไมมะหาด   น้องฮาฟาร์ อนุบาล 2 ปกติ  
31   เด็กชาย วชิรวิทย์ ฉิมเงิน   น้องบูม อนุบาล 2 ปกติ  
32   เด็กชาย พิชญะ ฉิมเนียม   น้องเก้า อนุบาล 2 ปกติ  
33   เด็กหญิง นนธวรรณ แสสินธุ์   น้องฟิน อนุบาล 2 ปกติ  
34   เด็กหญิง กัญญพัชร สงฆ์ประสิทธิ์   น้องต้นข้าว อนุบาล 2 ปกติ  
35   เด็กหญิง สุภัชชา เพชรพงศ์   น้องอิงฟ้า อนุบาล 3 โปรแกรม  
36   เด็กชาย จรุณรัช รองราม   น้องอาร์ต อนุบาล 3 ปกติ  
37   เด็กชาย ณัฐนนท์ ไชยศรีฮาด   น้องนที อนุบาล 3 โปรแกรม  
38   เด็กหญิง ปิยะธิดา สุวรรณบุบผา   น้องบุ้งกี๋ อนุบาล 3 ปกติ  
39   เด็กชาย พงศกร เงินแก้ว   น้องบูม อนุบาล 3 ปกติ  
40   เด็กชาย ธีรนันท์ ชูปาน   น้องประธาน อนุบาล 3 ปกติ  
           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องอนุบาล ชั้น 1 อาคารแคคู่
41   เด็กชาย ชานนท์ ขวัญพรหม   น้องเบส อนุบาล 3 ปกติ  
42   เด็กหญิง ปาลทัต นิลทะรัตน์   น้องนะโม อนุบาล 3 ปกติ  
43   เด็กหญิง ภูฑิตา แก้วเมือง   น้องภูฑิตา อนุบาล 3 ปกติ  
44   เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ขวัญสุด   น้องเฟิร์ส อนุบาล 3 ปกติ  
45   เด็กหญิง ปภาวรินทร์ หนูนวล   น้องปิ้ง อนุบาล 3 ปกติ  
46   เด็กชาย ปุรเชษฐ์ นิ่มป่านฝ้าย   น้องทีเจ อนุบาล 3 ปกติ  
47   เด็กชาย ชนะพล สุขคง   น้องป้อม อนุบาล 1 ปกติ  


***ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในเวลาและวันดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์***