Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรมงามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ   พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้บริหาร
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อการเรียนการสอน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.1
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.2
  บทเรียนแท็บเล็ต ม.1
  รายการโทรทัศน์ครู

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ


 คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุธรรม  ธรรมโชติ ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง  บุญวรรณโณ รองประธานกรรมการ
3. ดร.สมคิด  แก้วประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายวีระ  เพ็งสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. น.ท.สงกรานต์  สุริยกัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ดร.นิศากร ทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายนิรัตน์  กาฬพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พระปลัดพลกฤติ  กฺัลยาณธมฺโม ดร. ผู้แทนศาสนาพุทธ
9. นางสาวสุพรรณี หมาดยุโส๊ะ ผู้แทนศาสนาอิสลาม
10. นายทรงวิทย์  บุญวรรณโณ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
11. นางณัฐสุดา  ช่วยชูฤทธิ์ ผู้แทนชุมชน
12. นางยุวันดา ชูรักษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง
13. ดร.สามารถ  รอดสันเทียะ ผู้แทนศิษย์เก่า
14. นางอุมาพร มัฎฐาพันธ์ ผู้แทนครู
15. นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการ/เลขานุการ

 


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร.เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
  ร.ร.เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายชำนาญ ธนานุกิจ โทร.0815403388 email: chamnan_th@hotmail.com