Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรมงามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ   พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้บริหาร
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อการเรียนการสอน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.1
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.2
  บทเรียนแท็บเล็ต ม.1
  รายการโทรทัศน์ครู

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ


 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลหาดใหญ่” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
2465 โดยขุนเดชราชภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้แต่งตั้งให้นายประพันธ์ สุขวลี เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2484 อำเภอหาดใหญ่โอนให้เทศบาลหาดใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัด การเรียนการสอน
พ.ศ. 2487  เทศบาลหาดใหญ่โอนให้อำเภอหาดใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอีกวาระหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนบ้านหาดใหญ่”
พ.ศ. 2506  เทศบาลหาดใหญ่รับโอนจากอำเภอหาดใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)”
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ เลขที่ 13 ถนนพลพิชัย
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 201.75 ตารางวา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร.เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
  ร.ร.เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายชำนาญ ธนานุกิจ โทร.0899787096 email: chamnan_th@hotmail.com