กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรม งามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ    พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์ โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติ โรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำ โรงเรียน
  สีประจำ โรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้ บริหาร
  คณะกรรมการสถาน ศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อ การสอน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  แบบทดสอบออ นไลน์

 

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ

 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลหาดใหญ่” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
2465 โดยขุนเดชราชภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้แต่งตั้งให้นายประพันธ์ สุขวลี เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2484 อำเภอหาดใหญ่โอนให้เทศบาลหาดใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัด การเรียนการสอน
พ.ศ. 2487  เทศบาลหาดใหญ่โอนให้อำเภอหาดใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอีกวาระหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนบ้านหาดใหญ่”
พ.ศ. 2506  เทศบาลหาดใหญ่รับโอนจากอำเภอหาดใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)”
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ เลขที่ 13 ถนนพลพิชัย
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 201.75 ตารางวา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผอ

ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
  กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้อง ถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร. เทศบาล ๑(เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร. เทศบาล ๓(โศภนพิทยาฯ)
  ร.ร. เทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)
  ร.ร. เทศบาล ๕(วัดหาดใหญ่)
  ร.ร. เทศบาล ๖(อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษา


โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหา ในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายชำนาญ ธนานุกิจ โทร.0899787096 email: chamnan_th@hotmail.com