Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรม งามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ    พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์ โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติ โรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำ โรงเรียน
  สีประจำ โรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้ บริหาร
  คณะกรรมการสถาน ศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อ การสอนออนไลน์
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
   สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  แบบทดสอบออนไลน์
  รายการ โทรทัศน์ครู

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ

 วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  รู้คุณค่าประเพณีวัฒนธรรมไทย  บรรยากาศเอื้อ
ให้น่าอยู่  จัดการเรียนรู้คู่ชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน               
การศึกษาพาชีวิต  สัมฤทธิ์ผล

คำขวัญของ โรงเรียน              
คุณธรรมงามเด่น มุ่งเน้นวิชาการ   พื้นฐานประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

อัตลักษณ์ของนักเรียน
เป็นคนดี  มีจริยธรรมงดงาม

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ใส่ใจสุขภาพ


    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ
ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
  กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้อง ถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร. เทศบาล ๑(เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร. เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาฯ)
  ร.ร. เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  ร.ร. เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
  ร.ร. เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษา


โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหา ในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายชำนาญ ธนานุกิจ โทร.0815403388 email: chamnan_th@hotmail.com