Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรม งามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ    พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์ โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติ โรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำ โรงเรียน
  สีประจำ โรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้ บริหาร
  คณะกรรมการสถาน ศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อ การสอนออนไลน์
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  แบบ ทดสอบออนไลน์

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ

 ตรา สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) มีลักษณะดวงตราเป็นรูปวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.8 เซ็นติเมตร

ภายในเป็นรูปช้างเอราวัณยืนบนแท่นและให้ช้าง เอราวัณทูนพานรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยอยู่บนเศียรรัศมีเป็นแฉกแผ่ออกไปรอบ ๆ พานรัฐธรรมนูญ อันแสดงให้เห็นเป็นความหมายว่า รัฐธรรมนูญจะรุ่งเรืองมีแสงสว่างพวยพุ่งกระจาย แผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทาง มีคำว่า "โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)"  ไว้ด้านบนและด้านล่างใต้แท่นช้างเอราวัณ ตัวอักษรเป็นแนวโค้งรับกับรัศมีทั้งสองข้าง

 

 

 

 

 


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ
ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
  กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้อง ถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร. เทศบาล ๑(เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร. เทศบาล ๓(โศภนพิทยาฯ)
  ร.ร. เทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)
  ร.ร. เทศบาล ๕(วัดหาดใหญ่)
  ร.ร. เทศบาล ๖(อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษา


โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหา ในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายนราวุธ หมัดอะดัม (ครูวุธ) โทร.0899787096 email: mhadadam@hotmail.com หรือ FB: www.facebook.com/narawoot