Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรม งามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ    พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์ โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติ โรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำ โรงเรียน
  สีประจำ โรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้ บริหาร
  คณะกรรมการสถาน ศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อ การสอนออนไลน์
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  แบบทดสอบ ออนไลน์

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ

 คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.นิศากร  ทองคำ ผู้ทรง คุณวุฒิ  ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ศรีสุวัฒน์ ผู้ทรง คุณวุฒิ  กรรมการ
3. นายกรปภาวิน  เกื้อกูล ผู้ทรง คุณวุฒิ  กรรมการ
4. นายฉัฏฐา จีรวุฒิภัทร ผู้ทรง คุณวุฒิ  กรรมการ
5. นายวรวิทย์  พงษ์จีน ผู้ทรง คุณวุฒิ  กรรมการ
6. นายไพศาล พนังแก้ว ผู้ทรง คุณวุฒิ  กรรมการ
7. นายสมเพียร  เมืองสุวรรณ ผู้ทรง คุณวุฒิ  กรรมการ
8. นางเพ็ญประภา  อินทสุวรรณ ผู้ แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
9. นางวันดี  เหล่าสุวรรณ ผู้ แทน ครู      กรรมการ
10. นายพรชัย  ธีรเสถียรภาคย์ ผู้ แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ
11. นายฟูอาด  หนิมุสา ผู้ แทน อปท. กรรมการ
12. นายชยพล  พยนต์ภาค ผู้ แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
13. พระปลัดสุริยเมธี ปิยธมฺโม ผู้ แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
14. นายฮาวารี  หมัดอะหิน ผู้ แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
15. ผอ.โรงเรียนเทศบาล๒ (บ้านหาดใหญ่) กรรมการ/เลขานุการ  

 


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ
ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
  กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้อง ถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร. เทศบาล ๑(เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร. เทศบาล ๓(โศภนพิทยาฯ)
  ร.ร. เทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)
  ร.ร. เทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่)
  ร.ร. เทศบาล ๖(อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษา


โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหา ในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายชำนาญ ธนานุกิจ โทร.0815403388 email: chamnan_th@hotmail.com