Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรมงามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ   พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้บริหาร
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อการเรียนการสอน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.1
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.2
  บทเรียนแท็บเล็ต ม.1
  รายการโทรทัศน์ครู

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ


 รายการโทรทัศน์ครู

รายการสื่อ
เปิดกับโปรแกรม IE
เปิดกับอุปกรณ์อื่นๆ
 สนุกกับการอ่านเขียน
 การฝึกครูสำหรับการเสริมทักษะการอ่าน
 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์-สอนการอ่านเขียนผ่านศิลปะ
 เรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์-พื้นฐานการอ่าน
 บทนำคณิตศาสตร์-สร้างโจทย์คณิตจากลานทิ้งเศษวัสดุ
 คณิตศาสตร์กับนิตติ้ง
 คณิตศาสตร์กับเกมปาลูกดอก
 การหาร
 การทำความเข้าใจ การหาร
 ลาก่อนข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 1


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ
ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร.เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
  ร.ร.เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายนราวุธ หมัดอะดัม (ครูวุธ) โทร.0899787096 email: mhadadam@hotmail.com หรือ FB: www.facebook.com/narawoot